EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Effectmeting onderwijstijdverlenging  
september 2011
Voorjaar 2009 heeft het Ministerie van OCW de subsidieregeling onderwijstijdverlenging in het leven geroepen. Onderwijstijdverlenging is een verlenging van de effectieve leertijd voor taal en rekenen. De extra leertijd is bedoeld om onderpresteren bij leerlingen op basisscholen tegen te gaan. Met behulp van de subsidie kunnen basisscholen vier jaar lang de onderwijstijd van leerlingen verlengen. Dit kan in de vorm van een weekendschool, zomerschool of verlengde schooldag.

Gedurende vier jaar (2009-2013) doet de Universiteit Maastricht onderzoek naar de effecten van onderwijstijdverlenging. De effectmeting is in schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 uitgevoerd onder leerlingen van groep 5 t/m 8 en ouders, docenten, directeuren en coördinatoren van scholen die onderwijstijdverlenging aanbieden. DESAN voert de dataverzameling uit. Via een door DESAN ontwikkelde webportal hebben scholen informatie aangeleverd over aantallen deelnemende leerlingen en docenten. Vervolgens zijn schriftelijke vragenlijsten voor leerlingen en hun ouders verspreid onder de scholen. De vragenlijsten zijn door DESAN gescand (OMR/OCR) en geverifieerd. Docenten, directeuren en coördinatoren zijn via e-mail uitgenodigd om online een digitale vragenlijst in te vullen.

In schooljaar 2010-2011 hebben 110 scholen die onderwijstijdverlenging aanbieden aan de effectmeting deelgenomen. In het najaar van 2011 volgt eenzelfde meting onder een groep controlescholen die geen gebruik maken van onderwijstijdverlenging.
 
  DESAN Research Solutions, Raadhuisstraat 46, 1016 DG Amsterdam, telefoon: 020 620 1589, fax: 020 638 7299, informatie@desan.nl