Welkom bij het onderzoek Bibliotheken en duurzame ontwikkeling.

Je kunt heen en terug bladeren in de vragenlijsten met de knoppen '>>' en '<<' onderin het scherm.

De duurzame ontwikkeling van gemeenschappen en de samenleving in de breedte is een actueel thema waar veel aandacht voor is. Overheden, publieke organisaties, maar ook bedrijven zijn op zoek naar doelen en manieren om een bijdrage aan deze duurzame ontwikkelingen te integreren in hun beleid en activiteiten.
Ook in de bibliotheekwereld is in toenemende mate aandacht voor het onderwerp. Met deze vragenlijst willen we een beeld krijgen van hoe de bibliotheeksector er voor staat: in hoeverre is duurzaamheid een onderwerp van gesprek? En wat doen bibliotheken om bij te dragen aan een duurzame samenleving? We hanteren een breed begrip van duurzaamheid, dus beperken ons niet tot onderwerpen als klimaat en milieu, maar nemen bijvoorbeeld ook zaken mee als de kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid.

We sluiten daarbij aan bij de 'duurzaamheidsvelden' die zijn gedefinieerd door de Verenigde Naties in hun "2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling". Die agenda is opgesteld om wereldwijd (samen) te werken aan een betere wereld, door te streven naar de realisatie van 17 belangrijke doelen, de 'Sustainable Development Goals' (SDGs). Over de mogelijke rol voor bibliotheken bij het realiseren van deze doelen, stellen we in dit onderzoek ook enkele vragen.
 HELP 
 START