Klantcases

DESAN beperkt zich niet tot bepaalde klantenkringen of onderzoeksgebieden. Allerlei bedrijven, instellingen en overheden, grote en kleine organisaties uit diverse sectoren maken dankbaar gebruik van onze Research Solutions.

Voor veel klanten doet DESAN tevredenheidsonderzoek: huurdertevredenheidsonderzoek voor woningcorporaties, cliënttevredenheidsonderzoek voor ziekenhuizen en zorginstellingen, studenttevredenheidsonderzoek voor hogescholen en natuurlijk klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek voor een keur aan organisaties. Met onze ruime expertise adviseren wij graag over vraagstelling, methode, rapportage en planning en voeren we de gekozen aanpak gedegen en efficiënt uit. Tot tevredenheid van onze klanten.

Zelfs allrounders ontwikkelen specialiteiten. Tevredenheidsonderzoek is daar dus één van. Maar ook voor beleidsonderzoek, campagne-effectmetingen en allerlei andere grote of kleine, eenmalige of geregelde, eenvoudige of complexe peilingen weet men ons te vinden.


En dan zeggen wij vaak: “U heeft verstand van het onderwerp, wij van het onderzoek.”

KWH

In opdracht van KWH, hét landelijke kennis- en kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties, voert DESAN continu onderzoek uit onder huurders van circa 150 corporaties, over een tiental kernthema’s. Jaarlijks gaat het om ruim 25.000 telefonische enquêtes en bijna 200.000 online completes.

 
Het huurdersonderzoek werkt met bijna 1000 verschillende vragenlijsten, die elk deels uit een vaste kern en deels uit maatwerkvragen bestaan. KWH en de corporaties kunnen de vragenlijsten zelf inrichten en op elk gewenst moment aanpassen.

 
Contactgegevens van te benaderen huurders worden door de corporaties geupload in een speciaal portaal, dat structuur en inhoud van de bestanden controleert en direct een terugkoppeling geeft in een ‘validatieverslag’. Aanleveren kan ook automatisch continu, via een webapi of sftp/ftps verbinding. Zo kan een huurder een uitnodigingsmail ontvangen voor een enquête meteen nadat een reparatie is uitgevoerd.

DigiMV

Het CIBG is in opdracht van het Ministerie van VWS verantwoordelijk voor de uitvraag van de maatschappelijke verantwoording van zorgaanbieders, instellingen voor veilig thuis en jeugdzorg aanbieders. Het betreft gegevens met betrekking tot bedrijfsvoering, personeel, financiën etc.

Om de ruim 30.000 aanbieders in staat te stellen de benodigde gegevens en documenten aan te leveren, heeft DESAN in 2006 de online omgeving DigiMV ontwikkeld. Voor verslagjaar 2020 is deze applicatie volledig vernieuwd en gebaseerd op IT5 (de standaard software van DESAN). De applicatie kenmerkt zich door een gescheiden front en backend, secure coding, beveiligde toegang middels E-Herkenning en volledige digi-toegankelijkheid.

 
Binnen de applicatie wordt vanuit de ‘1 loket gedachte’ bijvoorbeeld ook de uitvraag van stralingstoepassingen voor het RIVM meegenomen. Resultaten vanuit DigiMV worden behalve aan het CIBG ook geleverd aan diverse andere partijen, zoals het CBS, NZa, IGJ, etc. Daarnaast worden de gegevens en documenten ook openbaar gemaakt via www.jaarverslagenzorg.nl. Het betreft data gebaseerd op ruim 2500 vragen en daarnaast de (financiële) jaarverslagen van de verschillende aanbieders. Resultaten voor het RIVM zijn in te zien via www.rivm.nl/medische-stralingstoepassingen

Koninklijke Bibliotheek

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen voert DESAN de Monitor de Bibliotheek op school uit, sinds 2012 in het basisonderwijs, sinds 2014 ook in het voortgezet onderwijs en sinds 2015 ook in de kinderopvang (Monitor BoekStart). De monitor brengt lees- en leengedrag, leesmotivatie en informatievaardigheden van kinderen en jongeren in kaart, en leesbevorderingsactiviteiten van leerkrachten, scholen en bibliotheken. Met jaarlijks circa 150.000 deelnemende leerlingen, 25.000 pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten en 2.000 bibliotheekmedewerkers, is de monitor veruit het grootste onderzoek naar leesplezier, leesgedrag en leespedagogiek in Nederland.

DESAN voert niet alleen de dataverzameling uit, maar heeft een compleet systeem ingericht waarmee bibliotheken en scholen het onderzoek zelf kunnen inrichten en organiseren, en na afloop rapportages kunnen samenstellen met hun eigen gegevens en benchmarks. Voor registratie heeft het systeem API-koppelingen met DUO en het Landelijk Register Kinderopvang. Gebruikers kunnen inloggen met two factor authentication (2FA) of via Azure Active directory.